Unknown

10 tekstów – auto­rem jest Un­known.

Człowiek pion­kiem losu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 marca 2010, 15:10

Życie to gra, w której każdy ruch ma og­romne znaczenie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 marca 2010, 17:44

Gdy­by człowiek umiał pa­nować nad swoimi uczu­ciami świat byłby o wiele bar­dziej szczęśliwy. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 marca 2010, 19:25

Umieć oszu­kać sa­mego siebie. Przy­dat­na umiejętność. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 marca 2010, 14:55

Być szczęśli­wym. Czy to w ogóle jest możliwe? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 7 marca 2010, 15:55

Wszys­cy jes­teśmy je­dyny­mi, niepow­tarzal­ny­mi ory­ginałami siebie. Nie doszu­kuj się w in­nych osób który­mi nie są. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 marca 2010, 15:59

To że ty te­go nie widzisz nie oz­nacza, że te­go nie ma. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 15 stycznia 2010, 16:07

Bo ty byłeś moim światełkiem w tu­nelu, które z cza­sem zgasło i już nig­dy nie zaświeciło. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 stycznia 2010, 20:41

Chciałabym kiedyś znać cię na ty­le dob­rze, wie­dzieć o to­bie wszys­tko, poz­nać całego ciebie i do­piero wte­dy po­kochać. Ty nie da­jesz mi się poznać. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 stycznia 2010, 13:13

Znaj­dując się w po­koju pełnym drzwi szu­kamy tych właści­wych... Drzwi do praw­dzi­wej, od­wza­jem­nionej miłości. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 stycznia 2010, 15:27
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność